අපි ගැන - About us 

CIT Institute (Institute of Computing and Information Technology) යනු 2006 වර්ෂයේ ආරම්භ කරන ලද ප්‍රමුඛතම තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ පුහුණු ආයතනයකි. තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ තරඟකාරීත්වය තුළ වැඩකිරීමට හැකිවන අයුරින් නම්‍යශීලී හා ශක්තිමත් පාඨමාලාවන් කිහිපයක් අප විසින් සපයනු ලබයි. එමෙන්ම මනාව පුහුණුකරන ලද කාර්යමණ්ඩලයකින් සහ උපාධිධාරී ගුරුවරුන් යටතේ මානුෂවාදී හා ගුණාත්මක අධ්‍යාපනයක් අප සතුය.

CIT Institute මගින් සාර්ථකව පාඨමාලාවන් නිමකරන්නන් අනිවාර්යයෙන්ම ගැලපෙන රැකියා අවස්ථා සඳහා යොමුකරනු ලබයි. CIT Institute විසින් සපයන අධ්‍යාපනය සියලු දෙනාටම විශ්වාසවන්ත, ප්‍රයෝජනවත් හා වටිනාකමක් ඇති අධ්‍යාපනයකි. සෑම විටකදීම අපගේ අපේක්ෂාව වනුයේතොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ පුහුණව හරහා රටේ සංවර්ධනයට උපරිම දායකත්වයක් සැපයීමය.

අපගේ දැක්ම (Our Vision)

ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් තොරතුරු  හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ අධ්‍යාපනය හාරහා දේශීය තොරතුරු  හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ හැකියාව සංවර්ධනය කිරීම.

අපගේ පරමාර්ථය (Our Mission)

“අධ්‍යාපනයේ ගුණාත්මකතාවය සුරකිමින් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ අධ්‍යාපනයේ උසස් ගුණාත්මක අධ්‍යාපනයක් ලබාදෙන ආයතනයක් වීම”

ප්‍රාරම්භක

Mr. Pradeep Nishantha Jayapathma.

Senior Lecturer & Managing Director - CIT Institute
BIT ( University of Moratuwa )
BA ( University of Keleniya ), SpDip ( IT )
( ICT Teacher since 2006 ) 

අපි ගැන


CIT Institute (Institute of Computing and Information Technology) යනු 2006 වර්ෂයේ ආරම්භ කරන ලද ප්‍රමුඛතම තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ පුහුණු ආයතනයකි. තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ තරඟකාරීත්වය තුළ වැඩකිරීමට හැකිවන අයුරින් නම්‍යශීලී හා ශක්තිමත් පාඨමාලාවන් අප විසින් සපයනු ලබයි. එමෙන්ම මනාව පුහුණුකරන ලද කාර්යමණ්ඩලයකින් සහ උපාධිධාරී ගුරුවරුන් යටතේ මානුෂවාදී හා ගුණාත්මක අධ්‍යාපනයක් අප සතුය.


Contacts

  • 496/2/B, Colombo Road, Padukka.
  • No 90, 3rd Floor, Awissawella Rd, Hanwella
  • + 94 (11 494 6006) / + 94 (11 275 7520)
  • + 94 (36 225 2300)